Σχετικά με το έργο

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ TΗ ΜΕTΑΦΟΡΑ ΖΩΝTΩΝ ΖΩΩΝ

Το έργο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (DG SANTE), έχει στόχο την βελτίωση της ευζωίας των ζώων κατά την μεταφορά τους.

Το έργο αφορά την κατάρτιση και διάδοση οδηγών ορθών και βέλτιστων πρακτικών για την μεταφορά των ζώων εντός της Ευρώπης και προς τρίτες χώρες για σφαγή, πάχυνση και αναπαραγωγή.

Οδηγοί θα καταρτιστούν για την μεταφορά βοοειδών, άλογων, χοίρων, πουλερικών και αιγοπροβάτων. Το έργο ξεκίνησε το Μαϊο του 2015 και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2018.

Το έργο χωρίζεται σε 4 φάσεις

  • Φάση 1: Συλλογή

Συλλογή, αντιπαραβολή και επιστήμονική τεκμηρίωση των Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων

  • Φάση 2 και 3: Ανάπτυξη

Ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών για τη μεταφορά βοοειδών, χοίρων, ιπποειδών, αιγοπροβάτων και πτηνών

  • Φάση 4: Διάδοση

Διάδοση Οδηγών προς όλους τους ενδιαφερόμενους και δυνητικoύς χρήστες

  • Φάση 5: Επαλήθευση

‘Eλεγχος-επαλήθευση ότι οι τελικοί χρήστες ενημερώθηκαν για αυτούς τους νέους οδηγούς για τη μεταφορά των ζώων